Om byggemenskaper

Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

Allt fler i Sverige intresserar sig för en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras egna uppfattningar och idéer om sitt boende. Inspirationen kommer från Tyskland, där så kallade ”Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt.

Varför byggemenskaper?
Drivkrafterna för att vilja vara en del av en byggemenskap kan variera. Det kan handla om att vilja bo tillsammans, om bostadens utformning, om ekologiskt byggande, om hur man vill bo som äldre – eller om att vilja behålla vinsterna från att bygga i attraktiva lägen själv.

För samhället är byggemenskaper ett sätt att åstadkomma ett intressantare och mer varierat stadsbyggande. Erfarenheterna från Tyskland visar en högre kvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet. Nackdelar kan vara att stridiga viljor ger en svårare process samtidigt som det krävs insatser av tålamod och pengar under lång tid innan belöningen kommer.

Svenska byggemenskaper
Ännu saknas i Sverige det nödvändiga institutionella stödet och de riktigt tunga initiativen på kommunal nivå. Vi är därför långt ifrån Tysklands nivåer, men detta till trots finns ett växande antal byggemenskaper i Sverige som befinner sig i olika faser. En del är genomförda och inflyttade, en del pågår som bäst och andra är i ett tidigt planeringsstadium.

"En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad."

- Föreningens definition