Processbeskrivning

Processbeskrivning för byggemenskaper

INTRODUKTION

På den här sidan samlas den officiella, behandlade och antagna, aktuella versionen av arbetsverktyget Processbild för Byggemenskaper, utvecklat av föreningen för Byggemenskaper i samarbete med ett antal kommuner och konsulter under 2017.

Processbilden är framtagen i syfte att utgöra ett stöd till kommuner, byggemenskaper, kreditgivare och andra aktörer att skapa sig en gemensam bild av processgången för ett byggemenskapsprojekt. Materialet får användas fritt, vid hänvisningar bör källa uppges.

INNEHÅLL OCH UPPBYGGNAD

Kärnan i Processbeskrivning Byggemenskaper utgörs av Processbilden som beskriver ett "normalförfarande" vid genomförandet av en Byggemenskap, från initiering till inflyttning.

Processbilden är uppbyggd som en tidsmatris med en tidslinje på den horisontella axeln och aktiviteter längs den vertikala axeln, grupperade i huvudprocesser och delprocesser. Skedena åtskiljs av ”checkpoints” som markerar övergången från ett skede till ett annat.

Processbilden utgår alltså från byggemenskapen och beskriver dess resa från idé till färdigt hus. Parallellt med detta ligger även ett fält som beskriver aktiviteter som - i en eller annan form - behöver ske hos kommunen för att sötta - och även ställa krav mot - byggemenskapen.

För en fördjupad förståelse och förklaringar bör processbilden läsas tillsammans med dokumentet Beskrivning och Förklaringar där innehållet i bilden utvecklas.

Ladda ner material bestående av processbild och tillhörande förklaringsdokument i kolumnen till höger!

BAKGRUND

Det finns många sätt att genomföra en byggemenskap på. Men alla sätt är inte lika bra. Ska byggherrar utan professionell kompetens kunna gå i mål med sina mycket komplexa projekt så behöver vissa avgörande saker göras och de måste göras i en viss ordning. Aktörer runt om byggemenskaperna måste likaledes veta vilka krav de kan och bör ställa på projekten och vad som i sin tur kan förväntas av dem, om de ska bidra till att byggemenskaper ska kunna fungera i praktiken.

De senaste åren har många byggemenskapsprojekt satts igång i Sverige, och många kommuner har börjat agera. Många letar sig fram längs samma stigar på egen hand och många försöker uppfinna hjulet igen och igen. Föreningen för Byggemenskaper arbetar sedan flera år med att aktivt stimulera och stötta kommuner och byggemenskaper att uppnå bättre resultat och mer välstrukturerade genomförandeprocesser för att

Framtagandet av en processbild för Byggemenskaper var ett strategiskt arbete som initierades av föreningen 2017 och genomfördes med stöd från Vinnova. Målet med projektet var att formulera en gemensam beskrivning av en ”best-practice” för genomförandet av byggemenskaper i Sverige.

MÅLGRUPP

Syftet med processbeskrivningen och processbilden är att fungera som välbehövlig vägledning för alla involverade aktörer och härigenom göra det lättare att genomföra byggemenskaper.

Målgrupperna för materialet dels är aktiva och planerade byggemenskaper, kommuner, konsulter och kreditgivare samt intresserad allmänhet och beslutsfattare som önskar förstå hur en byggemenskap genomförs och vilka utmaningar denna ställs inför.

FORTSATT ARBETE

Föreningen för Byggemenskaper förvaltar den framtagna processbilden och tillhandahåller utbildningar utgående från densamma.

Föreningens ambition är fortsätta med att komplettera, fördjupa och bygga ut materialet ytterligare med referensexempel, tillämpningsfall, instruerande material mm.

Vi tar med glädje emot synpunkter och kommentarer. Förfrågningar om utbildningar kan skickas till föreningen, se högerspalten.

Aktuell version reviderad oktober 2017

TILLHÖRANDE MATERIAL

Högerklicka för nedladdning:

1. Processbild för Byggemenskaper (PDF)
2. Processbild för Byggemenskaper - förenklad bild (PDF)
3. Beskrivning och förklaringar (PDF)

KONTAKT

Synpunkter, förslag och frågor kring processbeskrivningen skickas till Föreningen för byggemenskapers e-post: info@byggemenskap.se. Vid önskemål om utbildningar
och vidare information utgående från denna processbeskrivning, kontakta Föreningen för Byggemenskaper.

Kontaktpersoner i arbetsgruppen:

Tinna Harling
tinna@harlings.se

Erik Berg
erik.berg@inobi.se / 031-3802046

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *