Artiklar & rapporter

Artiklar & reportage

“Låt medborgarna vara medskapare i stället för åskådare”

Vad är den enskilda individens roll i dagens samhällsplanering och byggande? I det senaste numret av Samhällsbyggarna (nr 2/2019) har Sofia Buhrgard, planarkitekt i Nyköpings kommun, skrivit om medborgarskap och byggemenskaper. Artikeln tar upp flera goda exempel på byggemenskaper och lyfter fram de sociala såväl som ekonomiska fördelarna med fler byggemenskaper i Sverige. Buhrgard skriver även om de förändringar och förbättringar som krävs, framför allt på kommunal nivå, för att kunna möjliggöra fler byggemenskaper. Du kan läsa artikeln i sin helhet …

/

Fallstudie om byggemenskaper i Göteborg och Hamburg

I en ny forskningsartikel skriver bland annat Håkan Thörn från GU om byggemenskaper i Göteborg och Hamburg. Artikeln, titulerad Governing Sustainable Urban Development” through self-build groups and co-housing: The Cases of Hamburg and Gothenburg, undersöker kritiskt styrningen av “hållbar stadsutveckling” genom självbyggda bogemenskaper i Göteborg och Hamburg.  De två fallstäderna har blivit utvalda eftersom båda för närvarande är inblandade i stora urbana omstruktureringar och har lanserat program för att stödja självbyggande grupper och bogemenskaper som en del av deras tonvikt på …

/

Marktilldelning nyckelfråga för byggemenskaper

I en replik till AB Framtiden i Göteborgsposten skriver Ada Seniorhus’ Ola Forsberg om planpolitik och byggemenskaper. Han förklarar bakgrunden till några av de planpolitiska problem som bostadsmarknaden i allmänhet och byggemenskaper i synnerhet lider av, och hur förenklade planprocesser skulle underlätta och lyfta livskvalitén för många olika samhälls- och åldersgrupper, bland annat Fler tillgängliga byggemenskaper ger positiva utfall både för yngre och äldre kommuninvånare. Debattartikeln i sin helhet finns att läsa här

/

Artikel om Håll Koll Bo i Dagens Nyheter

I slutet av oktober förra året skrev Annica Kvint, redaktör på tidskriften Arkitektur, en artikel om byggemenskaper för Dagens Nyheter. Utöver att ta upp vikten av bogemenskaper och co-living i en allt tätare stad, går hon också in på den stora potentialen som finns i byggemenskaper, och lyfter Stockholmsbaserade Håll Koll Bo som exempel. Du kan läsa mer om Håll Koll Bo och andra pågående byggemenskapsprojekt i vår databas över Sveriges Byggemenskaper. Artikeln i sin helhet kan du hitta …

/

Lagnö bo växer fram


Varje vecka nås nya framsteg för Lagnö Bo utanför Trosa. En ekonomisk förening driver bygget som kommer att bli en bogemenskap i form av kooperativ hyresrätt. Flerbostadshuset som kommer att innehålla nitton lägenheter runt en gemensam vinterträdgård byggs i trä med flera väggar i stampjord. I arbetet med jordväggarna har många föreningsmedlemmar och intresserade deltagit. Projektet går att följa på
https://lagnobo.wordpress.com/

/

Byggemenskap Ärlan i Göteborg är igång

En långkörare för den tålmodige i Göteborg har varit byggemenskapen Gråberget, som arkitektkontoret inobi fick en markanvisning för att genomföra för idag fyra år sedan.
Därefter har det komplexa planarbetet i området tagit en ordentlig tid på sig för att komma i mål och Inobi har väntat med att bjuda in till byggemenskapen i väntan på att projektet ska kunna köra igång.
Men nu finns det en antagen detaljplan och för en vecka sedan gick startskottet för denna byggemenskap i …

/

Byggemenskaper i Almedalen

Vi håller ett event i Almedalen!
Torsdag 7 juni kl 12 i Arkitektträdgåden.
Byggemenskaper – den nya vägen till mångfald i stadsutvecklingen
Programpunkten Seminariet behandlar kommuners roll för att bana väg för innovativt byggande.
Varmt välkomna! …

/

En nödvändig del av lösningen på krisen

Hur ska Sverige egentligen handskas med den idag alarmerande och akuta bostadskrisen? Debattens vågor går just nu höga och många är det som levererar sina gamla vanliga käpphästar. På senare tid har även allt fler röster börjat tala om att det behövs nya vägar för att beställa och producera bostäder och att byggemenskaper därför måste vara en del av lösningen för att få igång ett bostadsbyggande för alla. Ola Nylander, professor i Arkitektur på Chalmers lyfter i GP den …

/

Plats för fler frågor om ökad konkurrens

Strax före jul presenterades den utredning om ökad konkurrens i bostadssektorn (SOU 2015:105) som beställdes av förra bostadsministern. Utredningen med titeln “Plats för fler som bygger mer” behandlar en mycket angelägen fråga för svenskt bostadsbyggande, men utredningen missar tyvärr målet i stora stycken. Staffan Schartner, arkitekt och ordförande i Föreningen för Byggemenskaper, kritiserar utredningen i en artikel på Archileaks: “För att verkligen få en fungerande konkurrens i bostadsbyggandet och för att samtidigt kunna öka kvantitet och kvalitet krävs att …

Fler bostäder och ökad kvalitet genom byggemenskaper

I det senaste numret av tidskriften Arkitektur lyfter redaktionen den ständigt angelägna och konstant akuta diskussionen om ”glappen” i bostadsförsörjningen. Det som byggs motsvarar inte befolkningens behov. Det byggs för dyrt och för lite, konstaterar redaktör Dan Hallemar:
”Dagens bostadssituation är en berättelse om glapp. Glapp mellan det som byggs och det som behövs. Glapp mellan var det byggs och var det behövs byggas, glapp mellan vad de allra flesta har råd att lägga på en bostad och vad …

/

Bobygget – en gemensam resa till ett naturnära boende i Herrljunga

Många som bor i staden drömmer om att istället bo på landet. Men hur går man egentligen tillväga om man vill göra verklighet av en sådan dröm? Nej, alla kan kanske inte köpa ett gammalt torp med upprustningsbehov. Det är en väg som ofta blir övermäktig i praktiken och som dessutom kan innebära att priset för att bo närmare naturen är att behöva överge att bo där man ingår i sociala sammanhang. Byggemenskapen Bobygget handlar om precis detta dilemma, …

Kritik mot planprocess som stänger ute mindre byggherrar

Ledande politiker och tjänstemän i Göteborgs stad har uttryckt höga ambitioner för byggemenskaper i staden. Trots det verkar nu planeringen av Frihamnen gå i en annan riktning, det skriver arkitekterna Rickard Stark och Martin Nordal från OkiDoki! Arkitekter som i en debattartikel i GP igår riktade stark kritik mot planprocessen: “Tillsammans skall en handfull byggherrar väljas ut för att ingå i ett konsortium som sedan skall driva och bekosta planprocessen. Konsortiet skall bära kostnader på mellan 20-25 miljoner i …

Byggemenskaper på Heden i Göteborg?

Hur ska Göteborg utveckla Heden i centrala staden? Initativet Nya Heden är ett samarbete mellan Yimby Göteborg och Folkstaden som lyfter ett gemensamt förslag för hur Heden kan utvecklas med nya bostäder tillsammans med bevarade friytor för idrott och fritid. Byggemenskaper spelar en viktig roll i förslaget. I en gemensam debattartikel i GP skriver initiativtagarna: “Heden kan bli ett område att utveckla och diskutera nya idéer kring stadsbyggande i Göteborg att visa upp i en utställning i samband med …

Från gymgemenskap till byggemenskap i Västerås

Ur en gemenskap föds idén om en annan gemenskap. I Västerås har föreningen Morning Club gymmat ihop i 20 år. I dag är ett 20-tal män medlemmar i gruppen som träffas två morgnar i veckan och därefter slår sig ned vid ett dukat frukostbord. I en artikel i VLT berättar nu Börje Nyberg Thomas Klarkner om gruppens nya projekt att bygga ett bostadshus tillsammans: För ett par år sedan började de prata om hur de vill avsluta sina liv. Berättelser …

Valkommentar: Nu ligger bollen hos Mehmet Kaplan

Sverige har fått en ny, rödgrön, regering. En regering som kommer bli tvungen att söka växlande samarbeten både till vänster och höger för att få igenom sin politik. En mandatperiod av omfattande kohandel är att vänta. Bostadsfrågorna fick aldrig någon någon framträdande plats i valrörelsen, trots idoga försök från byggbranschen och bostadssektorns lobbyorganisationer att föra upp dem på dagordningen. I regeringsförklaringen nämndes dock bostadsbyggandet närapå först av allt. Den optimistiskt lagde kan välja att tolka detta som en att regeringen …

/

Studiebesök hos byggemenskapen Kumlet, Brännö

Den 5-6 april hölls Föreningen för Byggemenskapers årsmöte i Göteborg, och platsen för detta var biograf Aftonstjärnan på Lindholmen. Under söndagen anordnades även ett studiebesök hos Brf Kumlet ute på Brännö. Den består av två huskroppar med totalt åtta lägenheter uppförda som en byggemenskap. Det är ett på många sätt spännande projekt, och det har varit en lång och mödosam process innan lägenheterna stod inflyttningsklara under våren 2013. Läs mer→

/

Använd allmännyttan för att genomföra byggemenskaper

Debattartikel skriven för Göteborgspressen Ska vi förverkliga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle måste byggande och planering på allvar börja utgå från människors behov. En förutsättning för det är att städernas invånare i högre grad blir direkta beställare i byggprocessen. Idag pågår en internationell rörelse i riktning mot en breddad delaktighet i planering och byggnation – ett ”socialt byggande”. En del i detta är projektformen byggemenskaper som redan står för en stor del av bostadsproduktionen i bland annat Tyskland och …

/

Rapporter & utredningar

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen (2018)

Boverkets introduktion till byggemenskaper vänder främst till kommunala tjänstemän och politiker med ansvar för bostadsförsörjning och stadsutveckling, inklusive fysisk planering och markanvisning. Läs rapporten här.

Hållbar stadsutveckling - vilken roll kan byggemenskaper ha? (2015)

Konferensdokumentation från föredrag och diskussioner på Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015. Läs rapporten här.

Byggemenskaper och bostadsideal (2015)

Miranda Westfelt undersöker i denna diskursteoretiska uppsats de ideal och föreställningar om bostaden och boendet som omfattas av människor som engagerar sig i byggemenskaper. Läs uppsatsen här.

Bilda byggemenskap - hur kommer man igång? (2014)

Folder från Föreningen för Byggemenskaper om 10 grundläggande steg på vägen mot en byggemenskap Läs foldern här.

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap (2013)

Sara Svensson, arkitekt i Göteborg har undersöker hur/om byggemenskaper genom bogemenskap kan bidra till en mer socialt hållbar stad, och hur Göteborgs kommun kan arbeta med byggemenskaper. Läs utredningen här.

Kommunerna och byggemenskapstanken (2013)

Karin Telldén och Erik Berg har på uppdrag av Föreningen för Byggemenskaper undersökt inställningen till och förkunskaperna om byggemenskaper hos Sveriges kommuner. Resultatet presenteras i denna rapport Läs rapporten här.

Byggemenskaper - ett bidrag till ett hållbart stadsbyggande även i Sverige (2012)

Anders Svensson har på uppdrag av Delegationen för Hållbara Städer belyst förutsättningarna för byggemenskaper i Sverige Läs rapporten här.

Vem bygger staden? (2012)

Examensarbete om byggemenskaper av Jonas Loisek och Sebastian Wahlström Klampfl, vid masterprogrammet för fysisk planering Blekinge Tekniska högskola 2012. Läs utredningen här.

Bostadsbyggande - begrepp och kostnadsfördelning

En mycket bra skrift som lättfattligt beskriver begrepp inom byggande och hur kostnader fördelar sig under en byggprocess.
Skriften hittar ni här.

Ockupantkollektiv och baugruppes - och tiden däremellan (2011)

Vanja Larberg, arkitekt i Göteborg belyser i denna rapport och reseberättelse från Berlin både röda trådar och skillnader mellan olika spår mot ett mer inkluderande byggande. Läs rapporten här.