Västra Göteborg & Brännö

Byggemenskaper i Sverige / Västra Göteborg & Brännö

Markanvisning Västra Göteborg & Brännö

Markanvisningen utgörs av två områden som annonseras med samma förutsättningar. På båda platserna finns det idag gällande detaljplaner. Det primära syftet med markanvisningen är att genomföra ny bostadsbebyggelse i form av antingen en bo- eller byggemenskap.

Markanvisningsmetod

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att fastighetskontoret annonserar ut den aktuella markanvisningen på goteborg.se/markanvisning och sedan utvärderar inkomna intresseanmälningar utifrån en urvalsmodell som beskrivs nedan och som utgår från inriktningarna i Göteborgs stads markanvisningspolicy.

Fastighetskontoret kommer att föreslå markanvisning till de aktörer som enligt kontorets bedömning bäst möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning. Beslut om markanvisning fattas av fastighetsnämnden efter förslag från fastighetskontoret. Fastighetskontoret kommer, i första hand, att föreslå en aktör per område. Kommunen kommer i enlighet med markanvisningspolicyn att i urvalsarbetet sträva efter att främja goda konkurrensförhållanden på marknaden i syfte att främja en mångfald av byggherrar och variationsrik bebyggelse.

Förutsättningar för markanvisningen

På båda platserna finns det idag gällande detaljplaner och det är byggrätterna som finns i dessa som utgör underlaget till denna markanvisning. Beroende på hur byggrätten avses användas kan antalet möjliga bostäder variera. Utifrån planbeskrivningarna bedöms Sunnerviksgatan innehålla ca 20 bostäder och Faggeliden 8–10 bostäder.

Mångfald i boendet

Kommunen strävar efter att det ska finns stor variation gällande upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder inom de aktuella områdena, inom stadsdelarna och inom staden som helhet. Inriktningen för denna markanvisning är att projektet ska genomföras i form av bo- eller
byggemenskap. I andra hand kan även mindre aktörer som vill genomför ordinär bostadsbebyggelse vara aktuella (se vidare under stycket ”bo- eller byggemenskap”).

Upplåtelseform för markanvisningen kan vara antigen hyres- eller bostadsrätter.

Projektfakta

STATUS: Planering (markanvisning).
ADRESS: Sunnerviksgatan, Jättesten och Faggeliden, Göteborg
ANTAL LÄGENHETER: Totalt ca 30 st.
UPPLÅTELSEFORM: Hyres- eller bostadsrätter.


Mer läsning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *